Historia

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu rozpoczął działalność wkrótce po zakończeniu działań wojennych. Zaraz po wyzwoleniu do Wrocławia wraz z władzami administracyjnymi przyjechała grupa naukowców związana z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie. Do grupy profesorów lwowskich dołączyli także ochotnicy z innych stron kraju, zawodowo związani ze środowiskiem lekarskim i farmaceutycznym. Zadaniem tej grupy było stworzenie od podstaw polskiej wyższej szkoły medycznej w zniszczonym wojną Wrocławiu. Wydział Farmaceutyczny został powołany w 1946 r. na mocy Dekretu Rady Ministrów, początkowo jako Oddział Farmaceutyczny przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, a od stycznia 1950 r., jako Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej. Pierwszym dyrektorem działu Farmaceutycznego był prof. dr hab. Tadeusz Baranowski – kierownik Zakładu Chemii Fizjologicznej, a jego zastępcą prof. dr hab. Bogusław Bobrański – kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej. Do dyspozycji tworzącego się Oddziału Farmaceutycznego władze Wrocławia oddały gmach przy ul. Szewskiej 38/39, w którym mieścił się dawniej niemiecki Instytut Farmaceutyczny. Budynek był zniszczony w 80%.
Pionierzy wrocławskiej farmacji wraz z pierwszymi studentami sami odgruzowywali, aby przygotować budynek do wykonania koniecznych robót budowlanych i zapewnić przynajmniej prowizoryczne warunki do rozpoczęcia nauki. Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Poluszyński 6 marca 1946 r. W roku akademickim 1946/47 studia na I roku rozpoczęło 115 osób, na II – 125, na III – 49, a na IV – 9 osób; w końcu lat 40. XX w. na Oddziale Farmaceutycznym było łącznie około 300 studentów. Pierwszego stycznia 1950 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Wydział Lekarski wraz z Oddziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej został przekształcony w samodzielną uczelnię, początkowo Akademię Lekarską, następnie Akademię Medyczną, a dotychczasowy Oddział przemianowano na Wydział Farmaceutyczny.

Pierwszym dziekanem Wydziału Farmaceutycznego został prof. dr hab. Bogusław Bobrański. Na Wydziale było wówczas 5 Katedr/Zakładów: Chemii Farmaceutycznej, Farmacji Stosowanej, Botaniki, Farmakognozji oraz Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Ważną datą w dziejach Wydziału był rok akademicki 1957/1958, w którym wprowadzono w Polsce zasadniczą reformę programów studiów farmaceutycznych: przyjęto 5-letni program studiów, kończących się wykonaniem i obroną pracy magisterskiej. W programie były przewidywane 4 kierunki specjalizacyjne: apteczny, technologiczny, zielarski i analizy farmaceutycznej. Reforma programu studiów przypadała na czas kadencji dziekana prof. dr. hab. Leonarda Kuczyńskiego. Wejście w życie ustawy o szkolnictwie wyższym z 1968 r. doprowadziło do powstania w miejsce katedr początkowo 2, a następnie (w 1979 r.) 3 instytutów naukowych: Instytutu Chemii i Fizyki, którym kierował prof. dr hab. Janusz Terpiłowski, Instytutu Leku kierowanego przez prof. dr. hab. Leonarda Kuczyńskiego i Instytutu Bioanalizy i Badania Środowiska, którym kierowała prof. dr hab. Wanda Dobryszycka. Z powstaniem Instytutów wiąże się także utworzenie wielu nowych zakładów, w tym Zakładów Analityki Medycznej, Farmacji Klinicznej, Technologii Postaci Leku, Farmacji Aptecznej oraz Bioanalizy i Badania Środowiska.
W roku akademickim 1979/1980 powołano przy Wydziale Farmaceutycznym Oddział Analityki Medycznej, który rozpoczął szkolenie przyszłych pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych – magistrów analityki medycznej. Pierwszym dyrektorem, a następnie prodziekanem ds. Oddziału Analityki Medycznej był prof. dr hab. Michał Masiak. Zmiany organizacji Wydziału, mimo wielu pozytywnych cech, spowodowały także trudności w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych. Lata kryzysu społeczno-politycznego 1980–1990 nie sprzyjały wydajnej, spokojnej pracy. Nastąpił znaczny odpływ kadry naukowej z Uczelni, w tym z Wydziału Farmaceutycznego. W latach 1981–1982 ponownie zmieniła się struktura Wydziału – zlikwidowano instytuty i przywrócono samodzielne katedry i zakłady. Minione 60 lat było znaczonych wieloma osiąg­nięciami naszego Wydziału, dużym dorobkiem naukowym i znakomitymi nazwiskami, które na trwałe zapisały się w polskiej farmacji. Wydział dał polskiej farmacji wielkich twórców szkół naukowych, chemii farmaceutycznej, profesorów: Bogusława Bobrańskiego, Leonarda Kuczyńskiego. Tutaj pracowali profesorowie: Janusz Terpiłowski i Zdzisław Machoń – znakomici chemicy, Halina Bodalska i Tadeusz Bodalski – uznani specjaliści w dziedzinie farmakognozji, profesor Wanda Dobryszycka – znakomity biochemik i wielu innych znamienitych naukowców. Oni tworzyli szkoły naukowe, budowali tradycję wrocławskiej farmacji, z którą identyfikuje się wielu uczniów – ich następców. Wrocławska farmacja to ogromna tradycja i wymierne sukcesy naukowe i wdrożeniowe. Wystarczy wspomnieć, że we Wrocławiu powstały oryginalne polskie leki: Vratizolin, którego twórcą jest prof. Zdzisław Machoń i Ipronal – prof. Bogusława Bobrańskiego.
Z leków pochodzenia roślinnego na Wydziale opracowano technologię pozyskiwania oleju z wiesiołka dziwnego, zawierającego znaczne ilości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (głównie gamma-linolenowego), a wcześniej opracowano metodę modyfikacji cyklu życiowego tej rośliny. Umożliwiło to powstanie preparatu Oeparol, którego twórcą jest prof. Eliza Lamer-Zarawska. Zespół z udziałem pracowników z Wydziału Farmaceutycznego opracował warunki izolacji z tarczycy bajkalskiej preparatów o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych i stymulujących regenerację nabłonków – na tej bazie do aptek wprowadzono pastę i żel przeciwko paradontozie Baikadent. Z perspektywy żmudnych, kilkunastoletnich badań, które są niezbędne przed wprowadzeniem do aptek nowych leków, dorobek Wydziału jest bardzo znaczący.
W 2011 r. struktura organizacyjna Wydziału Farmaceutycznego to 15 katedr i 5 samodzielnych zakładów. Pod względem potencjału naukowego Wydział należy obecnie do kategorii B w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Należy podkreślić, że w tym samym rankingu kategoryzacji wrocławski Wydział Farmaceutyczny okazał się najbardziej innowacyjny wśród wydziałów farmaceutycznych w kraju w okresie ostatnich 5 lat; tzw. indeks innowacyjności, tj. liczba uzyskanych patentów przypadających na 1 pracownika naukowego, stawia Wydział na czołowym miejscu w kraju w grupie nauk medycznych. Pracownicy Wydziału uzyskali w ostatnich latach największą liczbę patentów (35) spośród wszystkich wydziałów farmaceutycznych w Polsce. Świadczy to o dużym potencjale innowacyjnym prac badawczych. Główne kierunki prac badawczych to: poszukiwanie nowych leków przeciwnowotworowych, leków wspomagających terapię nowotworów (chemoprewencyjnych), leków immunomodulujących, związków o działaniu analgetycznym i leków przeciwbakteryjnych. Badane są zarówno związki nowo syntezowane, jak i związki pochodzenia naturalnego, izolowane z roślin. Zespół badawczy Wydziału jako jeden z nielicznych zespołów farmaceutycznych w Polsce posiada certyfikat Centrum Doskonałości, potwierdzający wysoką jakość warsztatu badawczego z zakresu poszukiwania nowych leków przeciwnowotworowych i immunomodulujących. Kilka z syntezowanych przez pracowników Wydziału nowych związków przeciwnowotworowych i związków immunomodulujących ma za sobą pomyślne wyniki wstępnych badań biologicznych, co rokuje wprowadzenie nowych, obiecujących leków. Ważnym kierunkiem nauk farmaceutycznych rozwijanym na Wydziale są opracowania nowych postaci leków, korzystnie zmieniających ich właściwości i farmakokinetykę. Poszukuje się nowych postaci leków z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w tym nanotechnologii i półpłynnych polimerowych nośników leków. Opracowując nowoczesne postaci substancji leczniczych, Wydział rozwija współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (liposomowe postaci leków), a także z Politechniką Wrocławską (nanotechnologie w opracowaniu postaci leków). Jest nadzieja, że wrocławska akademicka farmacja niebawem wprowadzi do aptek kolejne leki i/lub nowe postaci leków. Dydaktyka Wydział prowadzi nauczanie na dwóch kierunkach studiów: farmacji i analityce medycznej. Obecnie studiuje 1076 osób (stacjonarnie i niestacjonarnie). W latach 2001–2005 przeprowadzono zasadniczą reformę programów na obu kierunkach studiów, polegającą na dostosowaniu programów do nowo przyjętych ogólnopolskich standardów nauczania. Na kierunku farmacja studia zostały przedłużone do 5,5 roku, wprowadzono obowiązkową 6-miesięczną praktykę zawodową w aptece, realizowaną po obronie pracy magisterskiej. W ostatnich latach zmieniły się standardy kształcenia studentów farmacji; jest to obecnie kształcenie bardziej zrównoważone: chemiczne i medyczne. Zostały wprowadzone nowe przedmioty, takie jak: anatomia, fizjologia, patofizjologia, farmakologia, opieka farmaceutyczna, które dają farmaceucie dobre podstawy do rozumienia tego, jak lek może działać w konkretnych chorobach. Współczesny farmaceuta musi wiedzieć, co choremu można zaproponować, aby mu nie zaszkodzić, lecz pomóc. Musi też wiedzieć, czy dolegliwości, o których mówi przychodzący do apteki wymagają wizyty u lekarza, czy można mu zaproponować któryś z leków dostępnych bez recepty (OTC). Modyfikujemy i rozszerzamy kształcenie i programy dydaktyczne, aby absolwenci mogli sprostać oczekiwaniom społecznym w stosunku do zawodu farmaceutów i mieli łatwiejszą drogę w poszukiwaniu pracy, w tym także pracy poza apteką. Od 1 października 2006 r. rozpoczęto na Wydziale kształcenie studentów kierunku farmacja z farmacji przemysłowej. W realizacji tego bloku zajęć fakultatywnych (13 przedmiotów, 213 godzin dydaktycznych) Wydział współpracuje z wiodącymi w regionie zakładami przemysłu farmaceutycznego. Na zasadzie oficjalnej umowy o współpracy dydaktycznej korzysta z bazy lokalowej, aparatury i doświadczeń kadry firmy PPF Hasco-Lek S.A. we Wrocławiu. Ukończenie bloku kształcenia z farmacji przemysłowej ułatwia absolwentom uzyskanie ciekawej pracy w zakładach przemysłu farmaceutycznego. W 2007 r. został utworzony Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego, który studentom kierunków farmacja i analityka medyczna przybliża zagadnienia humanistyczne z zakresu filozofii, historii medycyny i farmacji, socjologii, psychologii. Powyższe przedmioty humanistyczne budują wiedzę humanistyczną naszych studentów i z pewnością pomogą w przyszłych relacjach interpersonalnych farmaceuta–pacjent, a wśród pracowników Wydziału inspirują myśl humanistyczną, która jest wielką wartością w dyskusjach nad wyznaczaniem miejsca farmaceuty i analityka medycznego w polskim systemie ochrony zdrowia. Powołano Monograficzną Serię Wydawniczą Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, na łamach której pracownicy Wydziału i studenci, ale także wybitni specjaliści z zakresu nauk humanistycznych z wielu ośrodków akademickich kraju dzielą się swoimi przemyśleniami na tematy antropologii medycyny, farmacji, choroby, cierpienia, etyki w badaniach klinicznych i farmakologicznych. Ważną częścią tej serii są zagadnienia farmacji społecznej. Pracownicy i studenci mogą przedstawiać tu swoje stanowisko na temat miejsca farmacji w polskim systemie ochrony zdrowia, poglądy dotyczące modelu studiów i przyszłej pracy farmaceutów, propozycje nowych, lepszych rozwiązań z zakresu produkcji i dystrybucji leków tak, aby leki mogły być tańsze i dostępne dla wszystkich potrzebujących, także dla ludzi ubogich. Powołanie Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego, utworzenie monograficznej serii wydawniczej z pewnością przybliżają do obrazu uniwersyteckiego wydziału współczesnej wyższej uczelni. Na kierunku studiów farmacja obecnie ma miejsce kolejna znacząca modyfikacja programów nauczania w związku z koniecznością dostosowania programów do Krajowych Ram Kwalifikacji wykształcenia. Na Oddziale Analityki Medycznej od kilku lat trwa seria reform systemu studiów. Trzy lata temu wprowadzono 2-stopniowy system studiów: 3-letnie studia Io (licencjackie) + 2-letnie studia IIo (uzupełniające magisterskie). Od roku akademickiego 2007/2008 decyzją Ministerstwa Zdrowia ponownie wprowadzono jednolity system kształcenia na Oddziale Analityki Medycznej – 5-letnie studia magisterskie. Wiązało się to każdorazowo z dużymi zmianami programu i organizacji zajęć. W celu ułatwienia studentom kierunku analityka medyczna nabycia doświadczeń praktycznych w bezpośredniej pracy z pacjentem jako pierwszy wydział w kraju utworzyliśmy Dydaktyczne Laboratorium Diagnostyczne. W Laboratorium tym, które funkcjonuje we współpracy z Fundacją Akademii Medycznej, studenci pod okiem wysokiej klasy specjalistów z analityki medycznej samodzielnie pobierają materiał od pacjentów, wykonują badania diagnostyczne i uczestniczą w interpretacji i wydawaniu wyników badań. Pacjenci są kierowani przez lekarzy POZ, są to także osoby indywidualnie zgłaszające się do wykonania podstawowych badań laboratoryjnych. Dzięki temu absolwenci z pewnością nie będą obawiali się pierwszych kontaktów z pacjentami, pobierania krwi lub innych płynów ustrojowych i materiałów do badań. Utworzenie Zakładu i Laboratorium Diagnostycznego, należy uznać za ważne osiągnięcie w organizacji dydaktyki na tym kierunku studiów. Na Wydziale aktywnie działają organizacje studenckie: Samorząd Studentów Akademii Medycznej i dwie „branżowe” organizacje: „Młoda Farmacja” – sekcja młodych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i „Forum Dolno­śląskie Analityków” – sekcja młodzieżowa przy Dolnośląskim Oddziale Pol­skiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Organizacje studenckie prowadzą zarówno działalność szkoleniową (praca kół naukowych, organizacja prelekcji, wykładów na interesujące tematy z pogranicza nauk farmaceutycznych i poza standardowym programem zajęć), organizują też imprezy kulturalne, tury­styczne i rozrywkowe. Godne podkreślenia są cyklicznie przeprowadzane przez studentów charytatywne akcje oddawania krwi dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, zbiórki odzieży dla Schroniska Brata Alberta. Studenci farmacji i analityki medycznej licznie uczestniczą w wyjazdach zagranicznych w programie Erasmus oraz w wymianach wakacyjnych studentów. Największa liczba studentów kontynuuje kształcenie w wymiarze jednego semestru w ramach programu Erasmus w uczelniach Hiszpanii, Niemiec, Francji, Włoch i Anglii, a kierunki wakacyjnych wymian zagranicznych studentów to: Słowacja, Chorwacja, Zaporoże, Niemcy. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania aspiracji badawczych dzięki uczestnictwu w pracach studenckich kół naukowych, które działają przy 12 katedrach i zakładach Wydziału, a spora liczba studentów uczestniczy w pracach kół naukowych przy Katedrach i Klinikach Wydziału Lekarskiego i Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Zarówno „Młoda Farmacja”, jak i „Forum Dolnośląskie Analityków” mają własne strony internetowe, na których są umieszczane bieżące informacje z życia studentów Wydziału. W ciągu 64 lat swego istnienia Wydział Farmaceutyczny ukończyło ponad 6 tysięcy magistrów farmacji i magistrów analityki medycznej.
Wręczenie dyplomów magistrów farmacji i magistrów analityki medycznej corocznie odbywa się w drugiej połowie maja w pięknej, barokowej Auli Leopoldyńskiej; zawsze jest podniosłą i miłą uroczystością.. Edukacja podyplomowa Dynamicznie rozwija się na Wydziale szkolenie podyplomowe. Na przykład w 2010 r. w kursach specjalizacyjnych z farmacji aptecznej i farmacji klinicznej uczestniczyło łącznie 297 magistrów farmacji, a w szkoleniu ustawicznym – 1605 farmaceutów. Wydział Farmaceutyczny uzyskał akredytację szkolenia podyplomowego na okres 5 lat. Wydział uczestniczy w organizacji specjalizacji i szkoleń specjalizacyjnych magistrów analityki medycznej. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uruchomiono Studia Podyplomowe Analityki Medycznej dla pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych, którzy ukończyli kierunek studiów inny niż analityka medyczna (biologia, biotechnologia, chemia) i chcą uzyskać uprawnienia diagnosty laboratoryjnego. Wydział prowadzi także kursy specjalizacyjne z zakresu analityki medycznej, a w kursach tych uczestniczą analitycy medyczni z różnych regionów kraju. W 2006 r. Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu obchodził 60-lecie swojego istnienia. W głównych obchodach uroczystości 60-lecia – 26 października – uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Pan Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślał witalność polskiego narodu i wielką pracę pionierów dolnośląskiej farmacji, którzy dosłownie na gruzach zbudowali jeden z najlepszych wydziałów farmaceutycznych w Polsce.
Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych Ogród należy organizacyjnie do Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej. Jest obecnie jedynym na terenie Polski akademickim ogrodem, w którym naturalistyczny wygląd i forma ogrodu botanicznego współgra z uprawą wielu gatunków ziół. Zajmuje powierzchnię około 30 000 m2 i jest położony na obrzeżach Wielkiej Wyspy Wrocławia, u zbiegu ulic Kochanowskiego i Wojciecha z Brudzewa. Na terenie ogrodu rośnie około 1500 taksonów (gatunków i odmian) roślin w działach: systematyki, surowcowym, eksperymentalnym, szklarni, arboretum i alpinarium. Wiele z uprawianych w Ogrodzie roślin pochodzi z Dalekiego Wschodu. Rośliny te kryją bogactwo składników leczniczych, a często są także nieprzeciętnej urody. Kolekcja dalekowschodnich roślin leczniczych liczy obecnie około 180 taksonów. W szklarniach Ogrodu Roślin Leczniczych zgromadzono około 500 gatunków i odmian roślin reprezentujących 90 rodzin roślin tropikalnych i subtropikalnych, wśród nich jest wiele gatunków leczniczych. Placówka zajmuje się badaniami naukowymi nad zasobami surowców zielarskich w środowisku naturalnym, wprowadzaniem do uprawy roślin dziko rosnących o przydatności farmakologicznej, aklimatyzacją gatunków stosowanych w lecznictwie Dalekiego Wschodu, opracowaniem biologii tych gatunków i ich agrotechniki. Ogród stanowi zaplecze dydaktyczne dla studentów farmacji. Tutaj odbywają się zajęcia praktyczne z botaniki, leku roślinnego. Działania edukacyjne pracowników ogrodu, prelekcje wraz z pokazami, wykłady na temat wybranych roślin leczniczych cieszą się rosnącym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia. Po przeniesieniu Wydziału Farmaceutycznego do nowej siedziby przy ul. Borowskiej 213 z ogrodu zostanie wydzielona część dydaktyczno-demonstracyjna – w Nowej Farmacji jest planowany niewielki dydaktyczny, pokazowy ogród roślin leczniczych. Główny Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych pozostanie nadal w dotychczasowym miejscu i będzie rozwijał swoje działania naukowe, edukacyjne i popularyzatorskie.
Dom Śląskiego Aptekarza Wydział Farmaceutyczny pozyskał środki z UE (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007–2013) na remont i adaptację zabytkowej kamieniczki aptekarskiej w okolicy Rynku Starego Miasta przy ul. Kurzy Targ 4. Powstaje tam Dom Śląskiego Aptekarza, przeznaczony na Muzeum Farmacji i pracownie dydaktyczne Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego, w których będą prowadzone zajęcia z historii nauki, w tym historii farmacji na Dolnym Śląsku. Na 4 kondygnacjach tej wąskiej kamieniczki jest wyeksponowana większość zbiorów muzealnych Muzeum Farmacji, w tym także oryginalne starodruki. Do perełek wśród zbiorów starodruków należy oryginalny egzemplarz pierwszej europejskiej farmakopei miejskiej: Dispensatorium Pharmacorum autorstwa Valeriusa Cordusa, wydany w Norymberdze w 1546 r. Wydział Farmaceutyczny wraz z PPF Hasco-Lek przygotował reprint tego wydania, który z pewnością może być ozdobą biblioteki wielu współczesnych farmaceutów.

Remont i adaptacja kamieniczki aptekarskiej były trudnym wyzwaniem dla inwestora i wykonawców ze względu na skalę rekonstrukcji i wiek zabytków, które konserwatorzy musieli poddać pieczołowitej renowacji. Latami trwały prace koncepcyjne, przygotowawcze i wstępne prace budowlane. Było dużo wątpliwości, czy uda się podnieść z gruzów tę kamieniczkę. W tym czasie orędownikiem jej odbudowy i animatorem działań Akademii Medycznej i Wydziału Farmaceutycznego przyspieszających remont był prof. dr hab. Janusz Pluta. Odbudowę kamieniczki wspierała finansowo Dolnośląska Izba Aptekarska, oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Jednak dopiero pozyskanie środków finansowych z EU na dokończenie remontu i adaptację kamieniczki aptekarskiej pozwoliło na realizację planów. Projekt pn. Rewitalizacja Domu Śląskiego Aptekarza uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 4,6 mln PLN, a wkład własny Akademii Medycznej wynosi 2 mln PLN. Rozpoczęły się prace planistyczne i wykonawcze, które akcelerowała i koordynowała prof. dr hab. Halina Milnerowicz. Generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane Inter-System Sp. z o. o., Wrocław. Stały nadzór nad pracami remontowymi ze strony przyszłego użytkownika pełni kierownik Muzeum Farmacji mgr Andrzej Syroka i kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Bożena Płonka-Syroka, prof. nadzw.
W zakres tego nadzoru wchodzą m.in. liczne uzgodnienia z wykonawcami dotyczące jakości wykonanych prac budowlanych i renowacyjnych, ocenianych z perspektywy przyszłej funkcji muzealno-wystawienniczej, szczegółowe akceptacje rodzajów materiałów planowanych do renowacji, tak aby mieściły się w kanonach historycznych epoki. Nadrzędnym zamiarem było możliwie wierne odtworzenie charakteru wnętrz i zbiorów aptek sprzed stuleci. W znacznej mierze udało się to zamierzenie zrealizować i dzięki temu miastu przybędzie wartościowy i warty pokazania ośrodek muzealny. Studentom Wydziału Farmaceutycznego ta wyposażona w autentyczne zbiory placówka ułatwi naukę historii farmacji na Dolnym Śląsku. Otwarcie Domu Śląskiego Aptekarza jest planowane w październiku 2011 r. Przyszłość Nowa Farmacja Budowa Nowej Farmacji jest ogólnie postrzegana jako inwestycja ważna dla regionu i polskiej farmacji. Budowa Wydziału cieszyła się i nadal cieszy się poparciem i pomocą ze strony władz państwowych, zarówno poprzednich, jak i obecnych władz wojewódzkich i samorządowych. Jest to inwestycja, która wniesie rzeczywisty wkład w rozwój kraju i polskiej farmacji. Drugie 60-lecie istnienia Wydział rozpoczął zatem z realną perspektywą szybkiego rozwiązania uciążliwych problemów lokalowych i niedostatków wyposażenia badawczego i dydaktycznego. Pomyślne ukończenie budowy i wyposażenie nowej siedziby Wrocławskiej Akademickiej Farmacji z pewnością zwiększy efektywność pracy, pozwoli w pełni ujawnić potencjał naukowy i możliwości dydaktyczne pracowników Wydziału Farmaceutycznego.
Nowa Farmacja to dwie wielkie niezależne inwestycje, równolegle realizowane: 1. Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Dolnośląskiej Farmacji (tzw. I Farmacja) – inwestycja finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 dla województwa dolnośląskiego. Generalny wykonawca: Wrobis S.A. Wrocław. 2. Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego (tzw. II Farmacja) – budowa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII.: Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. Generalny wykonawca: Budimex S.A. Warszawa. Zaktualizowany koszt obu inwestycji wyniesie łącznie: 173 mln PLN, w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 110 mln PLN. Pozostałą część pokryje dotacja Ministerstwa Zdrowia i wkład własny Akademii Medycznej ze sprzedaży budynków dotychczas zajmowanych przez Wydział Farmacji. Powierzchnia całkowita Nowej Farmacji: 30 000 m2, w tym powierzchnia użytkowa (bez korytarzy, szachtów wentylacyjnych, elektrycznych, pomieszczeń socjalnych): 18 000 m2. Jest to powierzchnia prawie 2-krotnie większa od tej, jaką dotychczas dysponował Wydział Farmaceutyczny. Powstaną łącznie: 3 budynki 3-kondygnacyj­ne, 1 budynek 6-kondygnacyjny i 1 budynek 1-kondygnacyjny mieszczący ogólnowydziałowe laboratoria specjalistyczne. Do nowych budynków zostanie przeniesiony cały Wydział Farmaceutyczny (łącznie 20 katedr i zakładów) z pracowniami dydaktycznymi, salami ćwiczeń, seminaryjnymi, wykładowymi oraz pracowniami naukowymi, a także Dziekanat i Biblioteka Wydziałowa. Jednostki Wydziału będą się mieścić w jednym miejscu – dotychczas było to 9 lokalizacji w odległych od siebie punktach miasta. Z pewnością zwarta lokalizacja ułatwi i zintensyfikuje współpracę naukowo-badawczą katedr i zlikwiduje potrzebę „wędrówek” studentów po Wrocławiu na poszczególne zajęcia dydaktyczne. Obiekty Nowej Farmacji zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej normami bezpieczeństwa i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, pracowników, studentów oraz mieszkańców tego rejonu Wrocławia. Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pielęgnuje europejskie, wielokulturowe tradycje nauk farmaceutycznych. Dorobek śląskiej farmacji we Wrocławiu harmonijnie współtworzyły przez kilkaset lat wpływy polskie, czeskie, austriackie i niemieckie. Dom Śląskiego Aptekarza z Muzeum Farmacji z pewnością stworzy dobrą bazę dla prac badawczych nad poznaniem historii rozwoju nauk farmaceutycznych na Śląsku i w Polsce. Botanika roślin leczniczych skrywa bogactwo potencjalnych związków leczniczych. Zespoły pracowników naukowych Wydziału pracują nad poznaniem botaniki, agrotechniki i nad możliwościami wykorzystania roślin leczniczych dla zdrowia ludzi. Zwiększa się powierzchnie upraw roślin leczniczych; niebawem, oprócz Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych, Wydział będzie dysponować także ogrodem dydaktyczno-pokazowym do celów edukacyjnych. Pracownicy Wydziału prowadzą syntezy nowych związków, które umożliwią powstanie leków przeciwnowotworowych, immunomodulujących, analgetycznych i antybakteryjnych. Kilkanaście nowych, obiecujących związków chemicznych czeka na potwierdzenie aktywności w testach biologicznych, a kilka z tych związków ma już za sobą wstępne oceny przedkliniczne i niebawem zostanie skierowane do badań klinicznych. Przed nami jest wielka szansa na przyspieszenie rozwoju naukowego i dydaktyczno-edukacyjnego, jaką stworzy udostępnienie nowoczesnych, dobrze wyposażonych obiektów. W 2012 r. rozpoczęło się przenoszenie katedr i zakładów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do nowej siedziby, tzw. Nowej Farmacji, funkcjonującej zgodnie ze standardami nowoczesności XXI wieku.

Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmianie uległa nazwa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej na Wydział Farmaceutyczny.