Zarządzenia, uchwały, regulaminy

Regulamin studiów

Zarządzenie nr 156/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2019/2020 związane z kształceniem studentów.

Zarządzenie nr 12/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2019/2020 związane z kształceniem studentów .

Zarządzenie nr 38/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych i szczepień ochronnych kandydatów na studia, studentów.
 


Archiwum:

Uchwała nr 1630
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia


Zarządzenie nr 69/XV R/2014
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie zmiany określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2012/2013 związane z kształceniem studentów (obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych oraz wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, porozumień do umów, wniosków i decyzji

Uchwała Nr 1551
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2015 r. 
w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub części z tych opłat studentów, cudzoziemców lub doktorantów


Zarządzenie nr 91/XV R/2014
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2012/2013 związane z kształceniem studentów (obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych oraz wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, porozumień do umów, wniosków i decyzji.


Uchwała Nr 1410 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie określenia limitu godzin bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 .


Zarządzenie nr 85/XV R/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych i szczepień ochronnych kandydatów na studia, studentów i doktorantów.