Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego - aktualności dla diagnostyków

Pełnomocnik ds. organizacji
specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni

Samodzielny referent - sprawy dotyczące Diagnostów Laboratoryjnych
mgr Joanna Dolecka
tel.: 71 78 40 687
e-mail: joanna.dolecka@umw.edu.pl

Starszy referent – sprawy dotyczące Diagnostów Laboratoryjnych
Urszula Stachowiak (URLOP)
 

NOWY ADRES MAILOWY DO KONTAKTU

e-mail: diagnstud@umw.edu.pl

Konto:
Odbiorca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA S.A 4 O/Wrocław
nr: 98 1500 1793 1217 9005 0902 0000
tytułem: np. kwalifikacje, kurs: data
 


KOMUNIKAT 
dotyczący poprawnego uzupełnienia danych Kierownika specjalizacji w systemie SMK

W celu wprowadzenia danych Kierownika specjalizacji należy:
1. Zalogować się na swoje konto na stronie: https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp?locale=pl
2. Wybrać jedną z dwóch opcji: „Rola zerowa” lub „Kierownik specjalizacji”
3. Wybrać ikonę „Wnioski o modyfikację uprawnień”
4. Wybrać ikonę „Nowy wniosek o modyfikacje uprawnień”
5. W otwartym wniosku o modyfikacje uprawnień wprowadzić „Grupę biznesową”- „Diagnosta laboratoryjny”, „Grupę funkcjonalną” – „Użytkownik” oraz „Jednostkę akceptującą wniosek” – „KIDL”
6. Przejść na drugą stronę formularza wybierając ikonę „Dalej”
7. Wprowadzić dane dotyczące:

 • Ukończonej uczelni
 • Prawa wykonywania zawodu
 • Miejsca zatrudnienia
 • Tytułu naukowego, stopnia wojskowego, uczelni (Uwaga!! W celu wprowadzenia danych dotyczących odbytych specjalizacji należy wybrać ikonę „Dodaj”, która znajduje się poniżej pola „Historia zawodowa”. Dane dotyczące dziedziny specjalizacji zaciągane są z systemu po wybraniu ikony „Wybierz”)

8. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy wybrać ikonę „Zapisz” a następnie pojawi się możliwość podpisania wniosku elektronicznie i przesłania go do weryfikacji przez KIDL.
9. Po akceptacji wniosku należy zgłosić konieczność ponownego wprowadzenia Kierownika specjalizacji do odpowiednich EKS.


KOMUNIKAT

Z przyjemnością informujemy o naborze wiosna 2022 na specjalizacje w dziedzinach:
Mikrobiologia medyczna - Ilość wolnych miejsc: 14;
Laboratoryjna transfuzjologia medyczna - Ilość wolnych miejsc: 20.

 

Zasady rozpoczęcia oraz odbywania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych określają: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j.: Dz. U. 2022 r., poz. 134) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000134
oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (t. j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1950) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001950

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:
- złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";
- posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
- został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

UWAGA!!! Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Instrukcja zakładania konta oraz nadania uprawnień znajduje się na stronie:
https://cez.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-k...

Wniosek składa się w terminie:
- od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca).

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.
Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.
Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego oraz organizacji specjalizacji w danej dziedzinie dostępne są na stronie:
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-zdrowia-i-polit/oddzial-wyz...
https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/153...

Pismo znak: ZP-WKM.9711.4.2022/MP - Ogłoszenie postepowania na specjalizację.

- CMKP:
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/diagnosci-laboratoryjni

- Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
https://farmacja.umw.edu.pl/studium-wf-diagnostycy-mikrobiologia Mikrobiologia medyczna;
https://farmacja.umw.edu.pl/studium-wf-diagnostycy-laboratoryjna-transfu... Laboratoryjna transfuzjologia medyczna.


KOMUNIKAT

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych w sesji wiosennej 2020 r.

A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESDL zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.
W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane egzaminy zostały odwołane.
Szczegóły dostępne na stronie
https://www.cem.edu.pl/covid19.php


Badania w kierunku Covid-19 dla stażystów

Informuję, że z warunkiem finansowania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 jest odbywanie przez studentów/stażystów w trakcie kształcenia zajęć klinicznych w podmiotach leczniczych. Przedmiotowe testy są realizowane w szpitalach, w których student/stażysta, na podstawie zawartej umowy między danym podmiotem leczniczym a uczelnią, odbywa zajęcia. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) uruchomiło system EWP do rejestracji i obsługi wszystkich zleceń testów na COVID-19, przy czym bezpośrednio w systemie EWP testy zlecają sanepidy oraz mobilne punkty pobrań (wymazy do badań mogą być pobierane również w punktach drive thru). Pozostałe podmioty wprowadzają zlecenia w Krajowym Rejestr Pacjentów z COVID-19, który prowadzony jest przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Rejestr ten został zintegrowany z EWP i umożliwia zlecenia testów na COVID-19 poprzez interfejs Rejestru dla Podmiotów Leczniczych realizujących świadczenia szpitalne. Tak więc poprzez dostęp do ww. rejestru każdy szpital może zlecić test. Jedynie rozliczanie i finansowanie kosztów testów będzie następowało przez podmioty wpisane na wykaz opracowany przez dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodami, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny.


 

KOMUNIKAT

Z przyjemnością informujemy o naborze wiosna 2020 na specjalizację w dziedzinie mikrobiologii medycznej.
Ilość miejsc: 10 osób

Zasady rozpoczęcia oraz odbywania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych określają: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. 2019 r., poz. 849 j.t.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1950)
Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:
złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";
posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.
UWAGA!!! Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Instrukcja zakładania konta oraz nadania uprawnień znajduje się na stronie:
https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorow...
Wniosek składa się w terminie:
od dnia 1 maja do dnia 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca)
W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.
Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.
O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.
Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.
Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.
Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego oraz organizacji specjalizacji w danej dziedzinie dostępne są na stronie:
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/153...
- CMKP:
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryj...
- Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
https://www.farmacja.umed.wroc.pl/studium-wf-diagnostycy-mikrobiologia
 


KOMUNIKAT

Zawieszenie zajęć na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną, Władze Rektorsko-Dziekańskie podjęły decyzję o odwołaniu WSZYSTKICH zajęć w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

W związku z tym zaplanowane KURSY SPECJALIZACYJNE i STAŻE KIERUNKOWE organizowane przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z dn. 10.03.2020r. zostają zawieszone do odwołania.

Komunikat Władz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w tej sprawie: https://www.umed.wroc.pl/content/zawieszenie-zaj%C4%99%C4%87-na-uniwersytecie-medycznym-we-wroc%C5%82awiu

Jednocześnie informujemy , że będziemy Państwa informować o powrocie do realizacji programów szkoleniowych drogą mailową oraz zamieszczając stosowne informacje na stronie internetowej Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Aktualnościach.


KOMUNIKAT
Informacja o akredytacji

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji akredytacyjnej w dniu 20.01.2020 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie: mikrobiologia medyczna ( program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych z 2018r.) do dnia 20.01.2025r.
W związku z powyższym planowany jest nabór w sesji wiosennej 2020.
Maksymalna liczba miejsc: 10.
Wszelkie informacje dot. procedury naboru znajdują się w zakładce "aktualności".


KOMUNIKAT

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Informacja dla zdających PESDL w sesji jesiennej 2019

Uprzejmie informujemy, iż część praktyczna PESDL w sesji jesiennej 2019 została zaplanowana na 10-11.12.2019. Egzamin odbędzie się w sali seminaryjnej Katedry Analityki Medycznej, Wydziału Farmaceutycznego, przy ul. Borowskiej 211A, Budynek Farmacji II, II piętro. Egzamin rozpocznie się o godz. 9:00.

Przewodniczącym PKE jest dr hab. Iwona Bil-Lula.
 


KOMUNIKAT

LABOARTORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

Informacja dotycząca PESDL w sesji jesiennej 2019

Państwowy egzamin specjalizacyjny w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej odbędzie się 12-13.12.2019 roku o godz. 10:00 w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN  przy ul. Pawińskiego 5 w Warszawie.


KOMUNIKAT

Z przyjemnością informujemy o trwającym naborze jesień 2019 na specjalizację w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Ilość miejsc: 10 osób

Zasady rozpoczęcia oraz odbywania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych określają: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. 2019 r., poz. 849 j.t.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1950)

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";
 2. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

UWAGA!!! Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Instrukcja zakładania konta oraz nadania uprawnień znajduje się na stronie:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych

Wniosek składa się w terminie:

 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia)

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.
O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego oraz organizacji specjalizacji w danej dziedzinie dostępne są na stronie:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/90,Diagnostyka-laboratoryjna.html

- CMKP:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/

- Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

https://www.farmacja.umed.wroc.pl/studium-wf-diagnostycy-laboratoryjna-t...

 


WZÓR UMOWY CYWILNOPRAWNEJ OKREŚLAJACEJ WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON WYNIKAJĄCE Z REALIZAOWANIA PROGRAMU SPECJALIZACJI

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej

DLA PRACOWNIKÓW UM we Wrocławiu
 


KOMUNIKAT

Informacja o akredytacji

 

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji akredytacyjnej w dniu 11.06.2019 Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie: laboratoryjna transfuzjologia medyczna ( program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych z 2018r.) do dnia 16.06.2024r.

W związku z powyższym planowany jest nabór w sesji jesiennej 2019.

Maksymalna liczba miejsc: 10.
Wszelkie informacje dot. procedury naboru znajdują się w zakładce "aktualności".Informacja o akredytacji

 


KOMUNIKAT

Informacja dla zdających PESDL w sesji jesiennej 2018

 

Decyzją konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, ze względu na małą liczbę osób zdających PESDL w sesji jesiennej (02.11 - 15.12), część praktyczna PESDL została przeniesiona do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego przy ul. Kopcińskiego 22 w Łodzi.

Przewodniczącym PKE jest prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk.

 

Iwona Bil-Lula

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych
 


KOMUNIKAT

dotyczący KIEROWNIKÓW SPECJALIZACJI

Prośba do kierowników nowo otwartej specjalizacji o potwierdzenie rzeczywistej daty rozpoczęcia specjalizacji w EKS (elektronicznej karcie specjalizacyjnej).
 


KOMUNIKAT

Informacja dla KIEROWNIKÓW SPECJALIZACJI w naborze wiosna 2018 !!!

Uprzejmie informujemy, iż osoby, które podpisały porozumienie z UMED we Wrocławiu do pełnienia obowiązków kierownika specjalizacji są zobowiązane do niezwłocznego założenia konta w SMK oraz złożenia w formie elektronicznej wniosku o modyfikację uprawnień (grupa biznesowa- diagnosta laboratoryjny, funkcja: kierownik specjalizacji, podmiot: Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Analityki Medycznej UMED we Wrocławiu).
Po uzyskaniu uprawnień do pełnienie funkcji kierownika danego diagnosty, kierownik specjalizacji, w ciągu 3 miesięcy od daty 11.07.2018, jest zobowiązany do potwierdzenia rzeczywistego dnia rozpoczęcia szkolenia w EKS.
Na prośbę Kierownika Oddziału Wyższych Kadr Medycznych Pani Anny Krzesińskiej-Nowackiej uprzejmie proszę kierowników o zmianę planowanego terminu zakończenia specjalizacji diagnostów na datę 10.07.2022 w EKS (zakładka Dane podstawowe) . System niepoprawnie zaciągnął dane z bazy i nie ma możliwości ich zmiany z poziomu Urzędu Wojewódzkiego.
Iwona Bil-Lula
Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych


Specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych

Zasady rozpoczęcia oraz odbywania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych określają: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. 2016 r., poz. 245 j.t.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1950)
 

Wojewoda określa i ogłasza za pomocą SMK listę wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach, co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego:

http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/13695,OGLOSZENIE-POSTEPOWANIE-KWALIFIKACYJNE-01062018-r-30062018-r-DIAGNOSTYKA-LABORAT.html

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";
 2. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

UWAGA!!! Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Instrukcja zakładania konta oraz nadania uprawnień znajduje się na stronie:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych

Wniosek zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 6. numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego";
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
 9. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:

 1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

 

Wniosek składa się w terminie:

 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia)

oraz

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca).

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.

Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w art. 30g ust. 1 jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.
W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy - 10 punktów za co najmniej 3-letni staż pracy;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 10 punktów;
 3. opublikowanie jako autor lub współautor:

a) książki naukowej - 3 punkty,

b) artykułu naukowego oryginalnego - 1 punkt,

c) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej - 1 punkt,

d) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 1 punkt

- z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. W przypadku konieczności uwzględniania średniej ocen wojewoda, za pomocą SMK, wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu albo jego odwzorowania cyfrowego, poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.
O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego oraz organizacji specjalizacji w danej dziedzinie dostępne są na stronie:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/90,Diagnostyka-laboratoryjna.html

- CMKP:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/

- Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

https://www.farmacja.umed.wroc.pl/studium-wf-diagnostycy-szkolenie-specjalizacyjne