Szkolenie ciągłe farmaceutów

Zgodnie z Art. 107zf ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126 poz. 1381), farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni farmaceutycznej jest obowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, w celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

Warunki odbywania szkolenia ciągłego farmaceutów określa rozporządzenie MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych z dn. 20 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r poz. 499)

Szkolenie ciągłe realizowane jest w pięcioletnim okresie edukacyjnym, w czasie którego farmaceuta powinien uzyskać co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów musi być uzyskanych w ramach zakończonych sprawdzianem kursów.

Farmaceuta realizuje obowiązek ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy przez:

 1. udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń;
 2. udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem;
 3. udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego;
 4. uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych;
 5. przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej;
 6. udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, którego cele statutowe działalności obejmują rozwój nauk farmaceutycznych, Naczelnej Izby Aptekarskiej lub okręgowej izby aptekarskiej;
 7. przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 8. udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 9. opublikowanie jako autor albo współautor:
 • książki naukowej z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • książki popularnonaukowej z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • artykułu naukowego oryginalnego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • artykułu o charakterze przeglądowym, rozdziału w książce z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • artykułu popularnonaukowego lub komunikatu z badań naukowych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • tłumaczenia książki lub artykułu z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 1. sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę w aptece;
 2. pełnienie funkcji kierownika szkolenia specjalizacyjnego lub opiekuna stażu specjalizacyjnego;
 3. sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów;
 4. podnoszenie kwalifikacji w ramach staży lub praktyk zagranicznych realizowanych w zagranicznych ośrodkach prowadzących staże dla farmaceutów;
 5. indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego w części A, B lub C wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Za zrealizowanie każdej z form ciągłych szkoleń przysługuje określona liczba punktów edukacyjnych (załącznik nr 1 do rozporządzenia MZ)

Dla farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa.

Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego.

Zgłoszenia na kursy przyjmowane są w: Studium Kształcenia Podyplomowego ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, tel. 71 78 40 352, tel. 71 78 40 353

Wykaz kursów organizowanych w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów przez Studium Kształcenia Podyplomowego

Temat kursu

Liczba godzin

Bezpieczeństwo farmakoterapii onkologicznej

10 godz.

Bezpieczeństwo stosowania leków

10 godz.

Biofarmacja i farmakokinetyka

10 godz.

Etyczno-prawne aspekty badań klinicznych leków na ludziach

10 godz.

Farmakogenetyka. Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego

10 godz.

Farmakoterapia bólu

8 godz.

Farmakoterapia w leczeniu chorób narządu wzroku

11 godz.

Immunoprofilaktyka chorób infekcyjnych

10 godz.

Interakcje i działania niepożądane leków

12 godz.

Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

16 godz.

Leki pediatryczne

11 godz.

Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego

18 godz.

Narkotyki i problemy narkomanii w Polsce

7 godz.

Nowe rozwiązania w technologii postaci leku

16 godz.

Opieka farmaceutyczna nad pacjentem hospitalizowanym
 
8 godz.

Opieka farmaceutyczna: geriatria

10 godz.

Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym

10 godz.

Postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych

8 godz.

Postępy w farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego

16 godz.

Postępy w farmakoterapii wybranych chorób skóry

11 godz.

Postępy w zakresie leku roślinnego

12 godz.

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych

5 godz.

Receptura aseptyczna w aptece
 
8 godz.

Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków

15 godz.

Współczesne problemy farmakoterapii chorób nowotworowych

10 godz.

Wybrane zagadnienia dotyczące substancji leczniczych

7 godz.

Wybrane zagadnienia z Prawa farmaceutycznego. Kodeks Etyki Aptekarza RP

8 godz.

Wyroby medyczne i gazy medyczne

12 godz.